• انواع نانوذرات مورد استفاده در حذف آلاینده ها
    • جلبک اسپیرولینا
    • جلبک کلرولا
    • باکتری‌های نفت خوار (با مشخصات ژنی کامل)
    • باکتری‌های حذف کننده‌ی ترکیبات سمی، خطرناک و دیرتجزیه