• بررسی وضعیت بهداشت محیطی مراکز تجاری، صنعتی و سازمان‌ها.
  • ارزیابی عملکرد سیستم‌های آب شیرین کن در مقیاس صنعتی و خانگی.
  • ارزیابی پتانسیل بازیافت مواد در صنایع و سازمان‌ها.
  • بررسی و ارزیابی عملکرد سیستم‌های تصفیه فاضلاب صنعتی از نظر کیفیت خروجی، مصرف انرژی، کارایی حذف آلاینده‌ها.
  • بررسی روش‌های جدید و نوآورانه در مدیریت پسماند و بهینه‌سازی فرآیندهای موجود.
  • ارزیابی پسماندهای پزشکی برای تعیین نوع و حجم پسماندها و مشخص کردن روش‌های مدیریت مناسب.
  • تحلیل داده‌های مرتبط با پسماندها و ارائه گزارش‌ها و توصیه‌های بهبود.
  • تحقیق و توسعه مواد جدید جاذب آلاینده‌ها با کارایی بالا و کاهش هزینه‌های تولید.