• کنترل و پایش آلاینده‌های محیطی
  • ارزیابی و کنترل آلودگی هوا، از جمله آلودگی صنعتی و خودروها
  • طراحی و اجرای برنامه‌های پایش بیولوژیک (مانند بیوآئروسل‌های هوا شامل قارچ و باکتری)
  • انجام اندازه‌گیری‌های کیفیت هوا و ارزیابی آلودگی هوای محیطی.
  • استفاده از روش‌های مدلسازی برای پیش‌بینی و شبیه‌سازی آلودگی هوا.
  • مشاوره در طراحی و اجرای سیستم‌های کنترل آلودگی هوا برای صنایع و سازمان‌ها.