• مشاوره و طراحی سیستم‌های بهداشت و سلامت در صنایع مختلف، از جمله صنایع غذایی و دارویی
    • مشاوره در زمینه‌ی مدیریت و کنترل عوامل بهداشت محیطی در محیط‌های کاری و عمومی.
    • طراحی و اجرای پیوست سلامت
    • طراحی و اجرای برنامه‌های پایش بهداشتی آب در منابع آب، شبکه توزیع و…