• طراحی و مشاوره در زمینه‌ی محیط زیست، شامل آب، فاضلاب، پسماند و خاک
    • ارزيابي اثرات زيست محيطي، ارزیابی خطرات زیست محیطی، ارزیابی ریسک بهداشتیفرهنگ‌سازی زیست محیطی
    • توسعه‌ی فناوری‌های مربوط به صنعت سبز، مدیریت سبز و شهر سبز