• برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی در زمینه‌ی آگاهی‌بخشی زیست محیطی و مدیریت پایدار.
    • تدوین محتواهای آموزشی و طراحی کمپین‌های افزایش آگاهی در مدارس و سازمان‌ها.