برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی در زمینه‌ی مدیریت پسماندهای پزشکی برای کادر درمانی و کارکنان بیمارستان‌ها.