• آموزش روش‌های ارزیابی بهداشتی و کنترل کیفیت آب شامل آزمون‌های شیمیایی، میکروبیولوژیکی و فیزیکی.
  • آموزش نحوه‌ی اعمال استانداردها و دستورالعمل‌های بهداشتی در صنعت و آب‌های آشامیدنی.
  • کارگاه‌های آموزشی در مورد مبانی علمی و فناوری‌های مورد استفاده در آب شیرین کن.